Aicinām virtuālā ceļojumā pa Latvijas-Baltkrievijas pierobežas dabas un kultūras objektiem

Daudzveidīgu dabas un kultūras objektu apskati aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” un nacionālajā parkā “Braslavas ezeri” tagad iespējams veikt ne tikai dodoties ekskursijā, bet arī neizejot no mājām vai biroja. Projekta „Pārrobežu daba”* ietvaros tapusi virtuālā tūre, kas kopumā sniedz ieskatu 50 dabas un kultūrvēstures objektos, tūrisma mītnēs un dabas takās Latvijas-Baltkrievijas pierobežā.

Silenes dabas parkā notikušas apmācības par spāru aizsardzības aspektiem

 

Biedrība „Zaļā upe” sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtu no 13.augusta līdz 15.augustam Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” organizēja apmācību semināru resnvēdera purvuspāres Leucorrhinia caudalis sugas aizsardzībā iesaistītajām ieinteresētajām organizācijām/personām par spāru aizsardzības aspektiem.

    

PROJEKTA DARBA GRUPA TURPINA OZOLU KARTĒŠANU DABAS LIEGUMĀ “LUBĀNA MITRĀJS”

Daugavpils Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „EREMITA MEADOWS” darba grupa turpina ozolu kartēšanu dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. Ozolu kartēšana tiek veikta Parkveida pļavu un ganību (6530*) biotopa aizsardzības plāna, kā arī Ekoloģiskā tīkla plāna izstrādes ietvaros. Ozolu kartēšana ļaus precīzi apzināt biotopa aizņemtās platības dabas lieguma teritorijā un plānot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus. Ozolu kartēšanas laikā tiek apsekotas arī aizsargājamajai vaboļu sugai – lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita) piemērotās dzīvotnes. Lapkoku praulgrauzis ir “lietussarga suga”, kurai nodrošinot piemērotus aizsardzības pasākumus, tiks aizsargātas arī virkne citu retu un aizsargājamu sugu. Nokartēto ozolu karte.

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.05.15

PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM APSEKO POTENCIĀLOS PAKRVEIDA PĻAVU UN LAPKOKU PRAULGRAUŽA BIOTOPUS DABAS LIEGUMĀ “VIDUBURTNIEKS”

28.03.2014. projekta darba grupa sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistiem apsekoja dabas liegumu "Viduburtnieks". Apsekošana tika veikta ar mērķi atrast parkveida pļavu un lapkoku prulgrauža biotopus dabas lieguma "Vidusburtnieks". Apsekošanas laikā dabas lieguma teriotorijā tika konstatēti vairāk nekā 15 ha ES nozīmes aizsargājamis biotops 6530* parkveida pļāvas un meža ganības. Konstatēto parkveida pļāvu karte.

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.05.14

PROJEKTA DARBA GRUPA SADARBĪBĀ AR LVM IEZĪMĒ DABĀ APSAIMNIEKOŠANAS PASĀKUMU VIETAS DABAS LIEGUMĀ „LUBĀNA MITRĀJS”

14.05.2014. projekta darba grupa kopā ar AS "Latvijas valsts meži" speciālistu apsekoja dabas liegumā "Lubānas mitrājs" esošās aizaugušās ES nozīmes aizsargājamā biotopa „Parkvieda pļavas un meža ganības” platības. Apsekošanas tika veikta ar mērķi iezīmēt dabā apsaimniekošanas darbu vietas un pārrunāt galvenos darba uzdevumus.  

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.05.14

Daugavils Universitātē pētniece piedalīsies starptautiskā konferencē

 
Laika posmā no 10.06.-12.06.2014. Kiry – Tatra Nacionālajā parkā Polijā norisināsies starptautiskā konference “VIIIth Symposium of Baltic Coleopterologists”, kurā piedalīsies arī DU Sistemātiskās bioloģijas institūta pētniece Dr. Biol. Inese Kivleniece, kas konferencē prezentēs ziņojumu „Diversity of saproxylic insects in clear-cut sites with removed and retained stumps”.

Daugavpils un Šauļu universitātes TEAMWORK projekta eksperti izveido invazīvo sugu saraksts

Sadarbojoties Daugavpils un Šauļu universitātes TEAMWORK projekta ekspertiem tik izveidots invazīvo sugu saraksts, kuru izmantoja par pamatu ekspedīciju laikā invazīvo sugu konstatēšanai Latvijas un Lietuvas teritorijā.
 
TEAMWORK Projekta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo informācijas daudzumu par invāzijas radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas spētu novērst to izplatību ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai klimata izmaiņu apstākļos.
 

28. martā, plkst. 10.00, Bebrenē notiks seminārs – “Svešzemju sugas – apdraudējums videi”.

 
28. martā, plkst. 10.00

Ilūkstes novada, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas,

3.stāva ekotūrisma kabinetā,

notiks projekta „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/“TEAMWORK”” seminārs –

“Svešzemju sugas – apdraudējums videi”,

kurā aicinām piedalīties visus interesentus.

Apstiprināts projekta ietvaros izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Eglone”

27.01.2014. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprinājusi projekta ietvaros izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Eglone”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2013. līdz 2025. gadam. 

Avots: EREMITA MEADOWS | 2014.03.04

Tiek rādīts 1–10 no 85 | « Iepriekšējā | Nākošā »


Lapa aktualizēta: